Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Statut

 Tekst ujednolicony po wprowadzeniu zmian Uchwałą nr 6/WZ/2015 Walnego Zgromadzenia w dniu 11.10.2015 oraz Uchwałą nr 1/NWZ/2015 w dniu 20.12.2015

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 § 1

 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę ?Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej p.w. św. Józefa?, zwane w dalszym ciągu Stowarzyszeniem.

 § 2

 Stowarzyszenie jest społeczną organizacją, działającą w ramach przepisów o stowarzyszeniach i skupiającą osoby fizyczne wyznania rzymsko-katolickiego oraz osoby wspierające działalność Stowarzyszenia.

§ 3

 Stowarzyszenie prowadzi działalność w łączności z Kościołem Katolickim. W tym celu Biskup Diecezjalny wyznacza do współpracy ze Stowarzyszeniem asystenta kościelnego.

 § 4

 Terenem działania Stowarzyszenia jest diecezja elbląska. Siedzibą władz zwierzchnich jest Kwidzyn.

 § 5

 1. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terytorialne:

                        1/ Oddziały

                        2/ Koła

 1. Stowarzyszenie może współpracować z innymi organizacjami, instytucjami, jednostkami, ośrodkami i osobami, w realizacji zadań statutowych.

 § 6

 Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i używa okrągłej pieczęci z napisem ?Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej p.w. św. Józefa:?

 

Rozdział II

Cele,  zadania i środki działania

 § 7

 Celem Stowarzyszenia jest wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu ich życia małżeńskiego i rodzinnego zgodnie z zasadami Ewangelii wyrażonymi w nauce Kościoła Katolickiego, zwłaszcza w adhortacji apostolskiej Jana Pawła II ?Familiaris consortio?.

 § 8

 Do zadań Stowarzyszenia należy:

1/ pomoc małżonkom w tworzeniu rodziny jako wspólnoty życia i miłości,

2/ troska o realizację w życiu społecznym Karty Praw Rodziny,

3/ troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci i o właściwe

    warunki jego rozwoju,

4/ praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży,

5/ podejmowanie inicjatyw społecznych, gospodarczych i politycznych mających na celu   wszechstronną pomoc rodzinie.

 § 9

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1/ reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec władz publicznych

2/ organizowanie pomocy moralnej, materialnej i prawnej rodzinom, a zwłaszcza samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne, oraz pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,

3/ organizowanie prelekcji, sympozjów, zgrupowań formacyjnych i innych form działalności propagujących w społeczeństwie idee Stowarzyszenia,

4/ organizowanie kursów przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych, szkół rodzenia i innych kursów kształtujących świadomość i odpowiedzialność za rodzinę,

5/ propagowanie idei Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu

6/ prowadzenie szkół, przedszkoli i żłobków,

7/ organizowanie i prowadzenie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży,

8/ organizowanie wycieczek, obozów i kolonii dla dzieci, wczasów dla rodzin i innych form wypoczynku,

9/ organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych,

10/ współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz rodziny, integracji europejskiej, kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

11/ prowadzenie działalności charytatywnej,

12/ opiniowanie projektów aktów prawnych mających wpływ na życie rodziny,

13/ prowadzenie działalności gospodarczej, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych,

14/ prowadzenie katolickiego ośrodka adopcyjno-opiekuńczego i ośrodków pomocy rodzinie w sytuacjach kryzysowych,

15/ prowadzenie placówek opiekuńczych, opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjno-kulturalnych

16/ organizowanie i udzielanie pomocy oraz wsparcia ofiarom przemocy, wypadków komunikacyjnych, katastrof  i innych zdarzeń losowych.

 

Rozdział III

Członkostwo, prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

 § 10

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, postępująca zgodnie z katolickimi zasadami moralnymi i podejmująca się realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.

2. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne, organizacje, instytucje i zakłady posiadające osobowość prawną, zmierzające do uczestnictwa w realizacji założeń statutowo-programowych Stowarzyszenia.

3. Członkowie, założyciele Stowarzyszenia stają się osobami stowarzyszonymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

4. Członków do Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Uchwała o przyjęciu podejmowana jest w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

5. Członek wspierający, mający osobowość prawną, jest reprezentowany w pracach Stowarzyszenia przez upoważnionego przedstawiciela.

6. Stowarzyszenie może nadać członkostwo honorowe osobom nie należącym do Stowarzyszenia, lecz szczególnie zasłużonym dla niego.

  § 11

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

1/ korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego,

2/ udział w pracach Stowarzyszenia z prawem głosu,

3/ zgłaszania wniosków i propozycji do władz Stowarzyszenia

 1. Postanowienia pkt. 1 ppkt. 3 mają zastosowanie do członków wspierających, a postanowienia pkt. 1 ppkt.  2 i 3 mają zastosowanie do członków honorowych.

§ 12

 Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

1/ aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia

2/ przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3/ dbania o autorytet Stowarzyszenia i dawania dobrego świadectwa,

4/ regularnego opłacania składek statutowych.

§ 13

 1. Za nieprzestrzeganie obowiązków członka Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia ma  prawo:

a/ upomnienia

b/ udzielenia nagany

c/ zawieszenia w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 2 lat

d/ wykluczenia ze Stowarzyszenia

 1. Za nieprzestrzeganie obowiązków członka Stowarzyszenia Zarząd Koła ma prawo udzielenia upomnienia. W przypadku, gdy Zarząd Koła uzna wyżej wymieniona karę za niewystarczającą, przekazuje sprawę do rozpoznania Zarządowi Stowarzyszenia. Od decyzji Zarządu Koła członek Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Zarządu Stowarzyszenia.
 2.  Od decyzji Zarządu Stowarzyszenia członek Stowarzyszenia może odwołać się do Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji.
 3. Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna może wymierzyć kary wyszczególnione w § 23 pkt. 4 Statutu.
 1. Członkowi Stowarzyszenia służy prawo wniesienia odwołania od decyzji Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji.

  § 14

 Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

1/ dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,

2/ niepłacenia składek członkowskich przez okres roku,

3/ wykluczenia ze Stowarzyszenia,

4/ śmierci członka Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV

 Struktura, władze Stowarzyszenia i ich kompetencje.

§ 15

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1/ Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia,

2/ Zarząd Stowarzyszenia,

3/ Komisja Rewizyjna,

4/ Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna

2. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:

1/ Walne Zebranie Oddziału

2/ Zarząd Oddziału

3.   Władzami Koła Stowarzyszenia są:

1/ Walne Zebranie Koła,

2/ Zarząd Koła.

§ 16

Kadencja Wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. W razie ustąpienia osób z organów władzy Stowarzyszenia w trakcie kadencji, organom tym przysługuje prawo kooptacji, jednak liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 2/5 liczby składu z wyboru.

§ 17

 1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz w kadencji jako zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.
 2. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia członkowie zwyczajni są zawiadamiani co najmniej na 2 tygodnie przed terminem zebrania.
 3. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni, a w przypadku przekroczenia liczby200 członków, wybrani delegaci z poszczególnych Kół według zasad uchwalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 18

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, na żądanie Komisji Rewizyjnej, lub na żądanie 1/3 liczby członków zwyczajnych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. Postanowienia § 17 pkt. 2 i 3 mają zastosowanie do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 § 19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

      1/ uchwalanie zmian statutowych

      2/ wybór Prezesa Stowarzyszenia

      3/ wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej,

4/ uchwalanie głównych kierunków i podstawowych wytycznych działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

5/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej oraz decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu,

6/ rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez organa władzy Stowarzyszenia, członków Stowarzyszenia,

7/ uchylanie uchwał sprzecznych ze Statutem na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia,

8/ ustalania wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz uchwalanie upoważnienia dla Zarządu do ich zmian w czasie trwania kadencji władz,

9/ nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego,

10/ podejmowanie uchwał związanych z rozwiązaniem się Stowarzyszenia i sprawami likwidacji majątku,

11/ rozpatrywanie odwołań od decyzji Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej na wniosek ukaranych członków.

§ 20

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych (delegatów)
 2. Wyboru Prezesa dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Prezesem Stowarzyszenia zostaje kandydat, który w wyniku głosowania uzyskał bezwzględną większość głosów ważnych.
 3. Wyboru członków władz Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie w oparciu o następujące zasady:

a/ nie ogranicza się liczby kandydatów,

b/ głosowanie jest tajne,

c/ głosuje się na poszczególnych kandydatów,

d/ członkami władz Stowarzyszenia zostają kandydaci, którzy w wyniku głosowania uzyskali największą ilość głosów ważnych.

 1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia może się odbyć, przy braku kworum, w drugim terminie wyznaczonym nie wcześniej niż po upływie 1/2 godziny od pierwszego terminu Zgromadzenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają wówczas zwykłą większością głosów obecnych członków (delegatów).

§ 21

 1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje jego pracą i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia. Przewodniczącym Zarządu jest Prezes Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4-7 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku zmniejszenia składu Zarządu i kooptacji nowych członków Zarząd może zmienić podział funkcji oprócz funkcji Prezesa.

3.   Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu wybierając: Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

4.   Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

5.   Do zakresu działania Zarządu należy:

                  1/ wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

                  2/ kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

                  3/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

                  4/ zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

5/ uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

6/ podejmowanie uchwał o przyjęciu zapisów i darowizn oraz kupnie, sprzedaży, zamianie i obciążeniu nieruchomości,

7/ powoływanie Oddziałów, Kół i sekcji problemowych, sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,

8/ podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia Stowarzyszenia do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,

9/ zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Stowarzyszenia,

10/ zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów oraz udzielanie wszelkiego rodzaju pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia,

11/ zatrudnianie pracowników etatowych Stowarzyszenia,

12/ składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia,

13/ uchwalanie regulaminu wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

14/ udzielanie pełnomocnictw Zarządowi Oddziału niezbędnych do prowadzenia jego działalności statutowej,

15/ zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i bilansów Stowarzyszenia,

16/ zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych prowadzonych placówek składanych właściwym władzom finansującym zadania zlecone Stowarzyszeniu.

 1. Organizację i tryb pracy Zarządu określi regulamin pracy.

7.   Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy jego członków. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.      

§ 22

 1. Organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna w składzie 3-5 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.
 2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1/ kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działania Stowarzyszenia,

2/ przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków wynikających z oceny działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

3/ składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.

 1. Postanowienia§ 16 stosuje się odpowiednio.

§ 23

 1. Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.
 2. Postanowienia § 16 stosuje się odpowiednio.
 3. Do zadań Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej należy:

1/ rozpatrywanie wniosków Zarządu dotyczących spraw, o których mowa w § 13 pkt. 1 ppkt.d

2/ rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia dotyczących sankcji za nieprzestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz przez członków Stowarzyszenia,

3/ rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia w sprawach naruszeń dotyczących zasad współżycia koleżeńskiego i autorytetu Stowarzyszenia,

4/ składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności.

 1. Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna może wymierzyć następujące kary:

a/ upomnienie,

b/ nagana,

c/ zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 2 lat,

d/ wykluczenie ze Stowarzyszenia.

 1. Decyzja Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej jest prawomocna i może być uchylona tylko przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
 2. W odniesieniu do członków władz Stowarzyszenia decyzje o zawieszeniu w wykonywaniu funkcji lub wykluczenia ze Stowarzyszenia może podjąć tylko Walne Zgromadzenie.

§ 24

 1. Koła Stowarzyszenia mogą być powoływane w przypadku zrzeszenia się co najmniej 7 osób;

formalnie zatwierdza je Zarząd Stowarzyszenia.

 1. Terenem działania Koła jest parafia lub kilka parafii diecezji elbląskiej.
 2. Zarząd Stowarzyszenia ustala instrukcje organizacyjne i wyborcze dla Kół.
 3. Zarząd Koła składa się z 3 osób. W skład Zarządu Koła wchodzi Przewodniczący, Sekretarz i Skarbnik.
 4. Spotkania członków Koła odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu Koła ? co najmniej raz na dwa miesiące.
 5. Do kompetencji Walnego Zebrania Koła należy:

1/ wybór Przewodniczącego Koła i członków Zarządu Koła,

2/ udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła

3/ wyznaczanie kierunków i planów działań Koła

4/ zgłaszanie wniosków do Zarządu Stowarzyszenia

 1. Do kompetencji Zarządu Koła należy:

1/ realizowanie zadań statutowych zawartych w § 9 Statutu, w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia, z wyjątkiem zadań wymienionych w punkcie 6,8,10,12 i 13.

2/ wykonywanie uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia,

3/ zgłaszanie wniosków do Zarządu Stowarzyszenia w sprawach przyjęcia osób do Stowarzyszenia,

4/ regularne przekazywanie do Zarządu Stowarzyszenia części składek członkowskich Koła według zasad uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia,

5/ składanie sprawozdań z działalności Koła za miniony rok pracy Zarządowi Stowarzyszenia lub Zarządowi Oddziału w terminie określonym przez Zarząd Stowarzyszenia

6/ podejmowanie decyzji w sprawach określonych w § 13 pkt.2.

§ 24?

 1. Oddziały Stowarzyszenia mogą być powołane na pisemny wniosek Kół.
 2. Terenem działania Oddziału Stowarzyszenia jest kilka parafii diecezji elbląskiej.
 3. Zarząd Stowarzyszenia ustala instrukcje organizacyjne i wyborcze dla Oddziału Stowarzyszenia.
 4. Zarząd Oddziału składa się z 3 - 5 osób. W skład Zarządu Oddziału wchodzą Przewodniczący, Skarbnik, Sekretarz i ewentualnie dwóch członków.
 5. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.
 6. Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:

1/ wybór Zarządu Oddziału

2/ uchwalanie planu pracy i kierunków działalności na terenie działania zgodnie ze Statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia,

3/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału oraz decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału,

4/ podejmowanie uchwał i postanowień będących przedmiotem obrad zebrania,

5/ zgłaszanie wniosków do Zarządu Stowarzyszenia.

 1. Kompetencje Zarządu Oddziału każdorazowo określa Zarząd Stowarzyszenia.

 Rozdział V

 Majątek Stowarzyszenia

 § 25

 Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 § 26

Do realizacji zadań statutowo-programowych Stowarzyszenie pozyskuje fundusze i inne składniki majątkowe z tytułu:

1/ składek statutowych,

2/ akcji zbiórkowych oraz dobrowolnych świadczeń osób wspierających,

3/ dotacji i subwencji,

4/ darowizn, zapisów i poleceń

5/ innych wpływów,

6/ działalności gospodarczej.

 § 261

Stowarzyszenie prowadzi następującą działalność gospodarczą określoną wg PKD:

- hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z

- obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z

- pozostałe zakwaterowanie 55.90.Z

- pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z

- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z

- nadawanie programów radiowych 60.10.Z

- nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych 60.20.Z

- wydawanie książek 58.11.Z

- wydawanie gazet 58.13.Z

- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z

- pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z

  § 262

 1. Działalność pożytku publicznego prowadzona jest w formie nieodpłatnej i odpłatnej.

a/ do działalności nieodpłatnej zalicza się wg PKD:

- pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 88.99.Z

b/ do działalności odpłatnej zalicza się wg PKD:

- wychowanie przedszkolne 85.10.Z

- szkoły podstawowe 85.20.Z

- gimnazja 85.31.A

- licea ogólnokształcące 85.31.B

- licea profilowane 85.31.C

- pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych 85.51.Z

- pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z

- pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu 85.53.Z

- nauka języków obcych 85.59.A

- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B

- działalność wspomagająca edukację 85.60.Z

- działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z

- pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem 87.90.Z

- pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 88.10.Z

- opieka dzienna nad dziećmi 88.91.Z

                      

 1. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych i celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. W ramach prowadzonej działalności pożytku publicznego zakazuje się:

1)  udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do własnych członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub spowinowacenia w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej ?osobami bliskimi?,

2)  przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)  wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statusowego celu Stowarzyszenia albo podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym

4)  zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich  osoby bliskie.

§ 27

Wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym i majątkowym oraz dokumenty rozliczeniowe podpisują w imieniu Stowarzyszenia łącznie Prezes z Wiceprezesem, Prezes ze Skarbnikiem względnie Wiceprezes ze Skarbnikiem.

Rozdział VI

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 § 28

 1. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia (delegatów).
 2. W razie braku kworum mają zastosowanie zapisy § 20 pkt. 4

 § 29

 1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności  co najmniej 2/3 liczby członków zwyczajnych (delegatów).
 2. W razie braku kworum mają zastosowanie zapisy § 20 pkt. 4

 § 30

 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia decyduje o przeznaczeniu majątku rozwiązanego Stowarzyszenia powołując  Komisję Likwidacyjną. W przypadku niemożności podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisji Likwidacyjnej ? majątek Stowarzyszenia przechodzi na własność Kościoła Katolickiego.